herb

Uwaga! Niniejsza strona ma w tej chwili jedynie charakter techniczny i może ona wyświetlać dane z pewnym opóźnieniem lub nie zawierać danych w ogóle.

W celu wyświetlenia aktualnych danych monitoringu powietrza w województwie śląskim prosimy o korzystanie z nowej strony WWW znajdującej się pod adresem

powietrze.katowice.wios.gov.pl


Witamy na stronie prezentującej informacje o jakości powietrza w województwie śląskim.

Znajdą tutaj Państwo wyniki stężeń zanieczyszczeń uzyskane w systemie automatycznych stacji pomiarowych, w tym wyniki dotyczące aktualnego stanu jakości powietrza, a także wyniki z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych.

WIOŚ w Katowicach prowadzi pomiary automatyczne w 18 stacjach kontenerowych, w zakresie następujących parametrów: dwutlenku siarki S02, dwutlenku azotu NO2, tlenku azotu NO, tlenków azotu NOx, ozonu O3, tlenku węgla CO, benzenu C6H6, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, a także rtęci (na stacji tła regionalnego).

Badania pyłu PM10 i PM2,5 prowadzi się także metodą manualną, co umożliwia oznaczanie w pyle PM10 stężeń arsenu, niklu, kadmu, ołowiu i benzo(a)pirenu. Na jednym stanowisku pomiarowym w Katowicach realizowany jest program oznaczania w pyle 6 węglowodorów aromatycznych: benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu, dibenzo(ah)antracenu.

W pyle zawieszonym PM2,5, na stacjach tła regionalnego oznaczane są jony: amonowy (NH4), sodowy (Na), wapniowy (Ca), potasowy (K), magnezowy (Mg), siarczanowy (SO4), azotanowy (NO3) i chlorkowy (Cl) oraz węgiel elementarny (EC) i organiczny (OC). Stężenia benzenu oznaczane są oprócz metody automatycznej również metodą manualną. Lokalizację stanowisk pomiarowych możecie Państwo zobaczyć na mapie stacji pomiarowych.

System oceny jakości powietrza jest zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w Unii Europejskiej, w tym wypełnia wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z maja 2008 roku w sprawie Jakości Powietrza i Czystego Powietrza dla Europy, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz opiera się na przepisach wykonawczych do przedmiotowej ustawy. Przytoczone przy wynikach badań poziomy stężeń zanieczyszczeń wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Wyniki pomiarów są gromadzone w bazie danych WIOŚ w Katowicach, gdzie podlegają weryfikacji, są zatwierdzane i archiwizowane przez pracowników Inspektoratu.

Wyniki badań podlegają również udostępnianiu za zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ze stroną Śląski Monitoring Powietrza prezentującą wyniki pomiarów jakości powietrza jest powiązana strona System Prognozowania Jakości Powietrza redagowana przez Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie, w oparciu o bieżące wyniki badań ze stacji automatycznych.

Uwaga. W przypadku problemów z działaniem strony prosimy o sprawdzenie wersji używanej przeglądarki oraz, czy włączony jest tzw. widok zgodności. Strona źle się wyświetla w starszych wersjach przeglądarek (np. Internet Explorer 6.0, 7.0) i w widoku zgodności nowszych przeglądarek.

Uwaga. Wyniki bieżące ze stacji automatycznych podlegają weryfikacji i mogą odbiegać od wartości przyjmowanych w rocznych ocenach jakości powietrza. Operatorzy systemu dokonują weryfikacji (walidacji) danych w cyklach dobowych i miesięcznych a po zakończeniu roku następuje końcowa weryfikacja danych, i zatwierdzanie serii pomiarowych. Ostatecznie zatwierdzone serie pomiarowe wykorzystuje się w rocznych ocenach jakości powietrza.

Dane archiwalne z wyłączonych stacji dostępne są w WIOŚ w Katowicach.Pomiary automatyczne

Pomiary manualne

Wyniki pomiarów dostępne po dwóch miesiącach od czasu dostarczenia prób do analizy laboratoryjnej

Pomiary pasywne

Wyniki pomiarów dostępne po dwóch miesiącach od czasu dostarczenia prób do analizy laboratoryjnej

Mapa stacji pomiarowych

Izolinie